Urychlovač snů

27. 4. - 5. 5. 2024
cena: 15 000 Kč
Vladimír Halada, Štefan Schwarc
DoNitra fotogalerie

Svět za slovy Konstelace jako silný nástroj otevírá „svět za slovy“. V naší kultuře (která je na slovním uchopení skutečnosti vystavěna) se jedná o méně tradiční, transracionální a do vyššího stupně ne-jistoty vstupující dění. Každý systém složený z lidí (rodina, pracovní tým, školní třída…) v sobě nese nejenom viditelné vazby a více či méně formální hierarchické struktury, ale také neuvědomované emoční náboje do systému zapojených lidí. Z principů psychologie C. G. Junga pramení metoda umožňující nahlédnout na obrazové a imaginativní složky osobností i interpersonálních vztahů a tím sdělit hluboké a podstatné souvislosti mezilidského prožívání. KONSTELACE jako silný nástroj otevírá „svět za slovy“. V naší kultuře (která je na slovním uchopení skutečnosti vystavena) se jedná o méně tradiční, transracionální a do vyššího stupně nejistoty vstupující dění. KONSTELAČNÍ METODU si můžeme představit v podobě jakési „hry s rolemi“: představitelé rodinných příslušníků, spolupracovníků, vzdálených i neživých osob, ale také abstraktních pojmů už pouhým rozmístěním v prostoru a sdělováním vlastních pocitů ve všech zúčastněných rozeznívají neuvědomované aspekty a umožňují tak hlubší porozumění dějům i vztahům. VIZUALIZACE PROBLÉMU, řešeného tématu, vztahů s dalšími lidmi, rodinné struktury, vazby k živým i mrtvým, vzdáleným či blízkým, umožňuje bez slovního uchopení si prožít napětí i uvolnění, ventilovat emoční usazeniny, zprůchodnit energii celého systému. PRINCIPY a podstatu metody lze „osahávat“ prostřednictvím Jungových archetypů či Sheldrakeovy teorie morfických rezonancí, avšak přesto zůstávají ve skrytu našeho porozumění. Překročením vědeckého paradigmatu a racionální vykazatelnosti vstupujeme do reality s vyšším stupněm nejistoty: neexistují rozumem odsouhlasené a jazykem sdělitelné argumenty ve prospěch či v neprospěch této metody – podstata stojí na vlastním prožitku. p ř í s t u p  Účast NELZE nařídit, každý jednotlivec se musí zcela SVOBODNĚ rozhodnout a převzít osobní zodpovědnost. Nebudeme vám říkat, co chcete slyšet, nebudeme vám ukazovat, co byste chtěli vidět – ale nechceme vám ublížit. Působení metody nemůžeme dokázat vědeckými argumenty – prožitá zkušenost a ohlasy klientů však dokládají, že „to funguje“. POZOR! JE TO OPRAVDU SÍLA!! p r o g r a m 2 denní seminář (pátek 2 hodiny, v neděli se končí v 16 hodin. V sobotu se pracuje od 9 do 17 hodin (s krátkými přestávkami a 1,5 hodinovou pauzou na oběd). Večery budou nestrukturované, pouze pro osobní a individuální relaxaci v krajině (program je energeticky náročný a vyčerpávající). Konkrétní témata nepřipravuje lektor, ale vnáší je klient. Lektor mu pomáhá pomocí své intuice a zkušenosti konkrétní téma vybrat a zacílit. Více o lektorech a metodě na www.svetzaslovy.cz Mgr. Miroslava Jirásková Zabývá se výukou sociálních předmětů (sociální politika, sociální práce aj.) v pedagogickém diskursu a možnostmi transracionálních přístupů (např. metoda systemických konstelací) v osobnostním růstu. Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Zabývá se filosofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb) se snahou o profilaci oboru filosofická kinantropologie. Druhou oblastí odborného zájmu je výchova prožitkem, její metoda a teoretické postižení v podobě zážitkové pedagogiky (mj. šéfredaktor a předseda redakční rady časopisu Gymnasion).

Posted in Kurzy

Přihláška

Souhlasím s tím, aby Donitra, z.s., Osinalice 24, 277 21 Liběchov, IČ: 26679175) (DoNitra) pořídila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) během akcí DoNitra. Jako zákonný zástupce dítěte souhlasím i s pořizováním fotografií a audio/videozáznamů mého dítěte.
Dále souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to následujícím způsobem:
1. Poskytnutí fotografií ostatním účastníkům kurzu pro jejich osobní užití.
2. Použití pro účely výuky, propagace a prezentace DoNitra (zejména v tiskovinách, novinových článcích, na facebooku, propagačních bannerech/roll-upech a webových stránkách).
Čestně prohlašuji, že v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé a úplné údaje. Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro IPOPu. *

DoNitra

adresa:
telefon:
IČ:
číslo účtu:
IBAN:

Vladimír Halada

Kancelář VLHAdesign Těšnov 5 Praha 1
email: kurzy@donitra.cz
tel: 732 845 016